PRÁVNÍ VAROVÁNÍ

ZÁKON O SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

MCR MALLORCA INMOBILIARIA SL, odpovědný za tento web, dále ODPOVĚDNÝ, zpřístupňuje tento dokument uživatelům, se kterými hodlá plnit povinnosti stanovené zákonem 34/2002 ze dne 11. července o službách Informační společnost a elektronický obchod (LSSICE), BOE č. 166, jakož i informování všech uživatelů webu o podmínkách použití.
Každá osoba, která přistupuje na tento web, přebírá roli uživatele, zavazuje se dodržovat a přísně dodržovat ustanovení uvedená v tomto dokumentu, jakož i jakákoli jiná zákonná ustanovení, která mohou být použitelná.
MCR MALLORCA INMOBILIARIA SL si vyhrazuje právo upravit jakýkoli druh informací, které se mohou objevit na webových stránkách, aniž by existovala povinnost předem informovat nebo informovat uživatele o uvedených povinnostech, přičemž je zřejmé, že zveřejnění na webových stránkách MCR je dostatečné. MALLORCA INMOBILIARIA SL.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název domény: www.mcr-mallorca.com
Obchodní jméno: MCR MALLORCA
Název společnosti: MCR MALLORCA INMOBILIARIA SL
NIF: B07989023
Sídlo: De la Mar 22 BAJOS, 07650 Santanyí (ILLES BALEARS)
Telefon: 677013576
e-mail: info@mcr-mallorca.com
Zapsána v obchodním rejstříku Palma de Mallorca T 1703, F 78, S 8, H PM 33885

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Web, včetně jeho programování, editace, kompilace a dalších prvků nezbytných pro jeho fungování, návrhů, log, textu a / nebo grafiky, je majetkem ODPOVĚDNÉHO nebo, je-li to možné, licence nebo výslovné povolení autorů. Veškerý obsah webových stránek je řádně chráněn předpisy o duševním a průmyslovém vlastnictví a také je registrován v příslušných veřejných registrech.
Bez ohledu na účel, pro který byly určeny, vyžaduje úplná nebo částečná reprodukce, použití, využívání, distribuce a uvádění na trh v každém případě předchozí písemné povolení ODPOVĚDNÉHO. Jakékoli použití, které nebylo dříve povoleno, je považováno za závažné porušení autorských práv duševního nebo průmyslového vlastnictví.
Návrhy, loga, text a / nebo grafika mimo ODPOVĚDNÉHO a které se mohou objevit na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům a sami jsou zodpovědní za případné spory, které se mohou v souvislosti s nimi vyskytnout. ODPOVĚDNÝ výslovně opravňuje třetí strany k přímému přesměrování na konkrétní obsah webových stránek a v každém případě k přesměrování na hlavní webovou stránku www.mcr-mallorca.com.
ODPOVĚDNÝ bere na vědomí odpovídající práva duševního a průmyslového vlastnictví ve prospěch svých vlastníků, jejich pouhá zmínka nebo vzhled na webových stránkách, které neznamenají existenci jakýchkoli práv nebo odpovědností za ně, jakož i jejich souhlas, sponzorství nebo doporučení.
Chcete-li provést jakýkoli druh pozorování ohledně možného porušování práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, jakož i jakéhokoli obsahu webové stránky, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu info@mcr-mallorca.com.

3. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

ZODPOVĚDNÝ odmítá jakoukoli odpovědnost vyplývající z informací zveřejněných na jeho webových stránkách za předpokladu, že tyto informace byly manipulovány nebo zadány třetími stranami mimo společnost.
Použití cookies
Tento web může používat technické cookies (malé informační soubory, které server zasílá do počítače osoby, která přistupuje na stránku) k provádění určitých funkcí, které jsou považovány za nezbytné pro správné fungování a vizualizaci webu. V každém případě jsou použité cookies dočasné, aby byla navigace efektivnější a na konci uživatelské relace zmizela. Tyto soubory cookie za žádných okolností neposkytují osobní údaje a nepoužívají se ke shromažďování těchto údajů.
Prostřednictvím používání cookies je také možné, aby server, na kterém je web umístěn, rozpoznal prohlížeč používaný uživatelem za účelem zjednodušení surfování a například poskytl uživatelům, s nimiž již dříve oblasti registrovali, služby, propagační akce nebo soutěže vyhrazené výhradně pro ně, aniž by bylo nutné se registrovat pro každou návštěvu. Lze je také použít k měření cílového publika, parametrů provozu, průběhu a počtu záznamů atd. V těchto případech jsou cookies technicky zbytečné, ale jsou výhodné pro uživatele. Tento web neinstaluje spotřební cookies bez předchozího souhlasu uživatele.
Uživatel má možnost nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby byl informován o příjmu souborů cookie a zabránil instalaci na svůj počítač. Další informace naleznete v pokynech vašeho prohlížeče.
Zásady propojení
Tento web vás může přesměrovat na obsah webových stránek třetích stran. Protože ZODPOVĚDNÝ nemůže vždy ovládat obsah zavedený třetími stranami na svých příslušných webových stránkách, nepřebírá za tento obsah žádnou odpovědnost. V každém případě bude obsah, který by mohl porušit vnitrostátní nebo mezinárodní právo, morálku nebo veřejný pořádek, okamžitě stažen a předání na tuto webovou stránku bude staženo okamžitě, aby bylo možné informovat příslušné orgány o dotčeném obsahu.
ZODPOVĚDNÝ nenese odpovědnost za informace a obsah, který je například uložen, ale není omezen, ve fórech, chatech, generátorech blogů, komentářích, sociálních sítích nebo jinými prostředky, které umožňují třetím stranám publikovat obsah nezávisle na webových stránkách ZODPOVĚDNÉHO. V souladu s ustanoveními článků 11 a 16 LSSICE však bude zpřístupněna všem uživatelům, orgánům a bezpečnostním složkám, kteří aktivně pracují na stažení nebo, v případě potřeby, blokování veškerého obsahu, který porušuje vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy, práva nebo morálku třetích osob a ovlivňovat nebo porušovat veřejný pořádek. Pokud se uživatel domnívá, že na webu existuje obsah, který by mohl být pro tuto klasifikaci citlivý, informujte o tom neprodleně správce tohoto webu.
Tento web byl zkontrolován a otestován, zda funguje správně. V zásadě lze zaručit řádný provoz nepřetržitě, 365 dní v roce. ZODPOVĚDNÝ nevylučuje však, že existují určité programové chyby nebo že dochází k Božím činům, přírodním katastrofám, stávkám nebo podobným okolnostem, které znemožňují přístup na web.
IP adresy
Webové servery mohou automaticky zjistit IP adresu a název domény, který uživatel používá. IP adresa je číslo, které je automaticky připojeno k počítači, když se připojuje k Internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenány ve správně zaregistrovaném souboru činnosti serveru, který pak umožňuje zpracování dat pouze pro získání statistických měření, která lze použít k určení počtu zobrazení stránky a počtu návštěv webových serverů. pořadí návštěv, přístupový bod atd.

4. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Pro řešení veškerých sporů nebo otázek souvisejících s touto webovou stránkou nebo činností na ní prováděných se použijí španělské právní předpisy, na které se strany výslovně odvolávají, jsou příslušné k řešení všech vzniklých sporů nebo týkající se jeho používání soudů nejblíže k Santanyí.